skip to Main Content

Klijent: Draga Šibenik

Godina: 2014.

Autori: Kincl d.o.o.

Koncepcija oblikovanja i povezivanja novoplanirane izgradnje sa postojećom strukturom grada temelji se na jasnom odnosu javnih gradskih prostora i tipologije građenja gdje su konstituirajući elementi urbaniteta grada njegovi javni prostori / ulice, trgovi, skalinade, trijemovi, parkovi… / dok su konstituirajući elementi tipologije kojom gradimo grad, arhitektonski oblici koji nastaju kroz vrijeme i tvore njegove urbano-morfološke sljedove.Ova analiza vodi ka spoznaji o ideji grada pri čemu / ovako analizirajući /otkrivamo niz relevantnih prirodnih i po čovjeku stvorenih činjenica o gradu i prostoru zahvata. Temelj povezanosti postojeće izgrađene strukture sa novom je karakteristični sustav pravaca kojima formiramo gradsku mrežu i teritorijalne jedinice kao osnovu za razvijanje kvantitativnih i / ili kvalitativnih oblikovnih koncepcija razvoja izgradnje novih gradskih područja. Javni se život grada temelji na PRAVCIMA I NJIHOVIM SJECIŠTIMA tvoreći mreže urbanog života grada, a teritorijalne jedinice prostorna su osnova arhitektonske tipologije kojom se izgrađuje grad. Središnji dio zahvata čini sustav KASKADNO RASPOREĐENIH PJEŠAČKIH TRGOVA I SKALINADA od kote +2.00 na rivi do kote +18.00 na ulici Ante Starčevića. Ovi su trgovi povezani bočno sa mrežom pješačko / automobilskih ulica iz kojih se pješački promet slijeva na trgove. Tipologija izgradnje zasniva se na insuli tipičnoj za urbanu morfologiju mediteranskog grada unutar koje se razvijaju i formiraju specifične tipologije izgradnje – otvoreni blok i vertikale..

Back To Top